Svadba a GDPR

Svadba a GDPR

O GDPR toho bolo popísané už veľa a samozrejme aj mnoho nezmyslov. Ľudia tento hovorovo povedané „zákon o fotografovaní“ dodnes tak celkom nechápu a napokon, niet divu, veď má cez 5000 strán. Hroší sú však tí, ktorí ho pochopili tak trochu po svojom. Jedni z neho robia strašiaka, iní sa zase neprávom dožadujú vymazania fotografií, alebo inak obmedzujú fotografov pri ich práci.

V skutočnosti tu však máme už od roku 2002 platné zákony a predpisy na vytváranie a spracovanie fotografií, ktoré sa príchodom GDPR nijako nezmenili a stále platia. Ako to teda s fotením skutočne je ? Môžem byť fotený pri akciách ? Môžem fotiť kohokoľvek ? Môžu mňa fotiť na koncerte ? Môžem ako svadobný hosť voči foteniu namietať ?

V prvom rade treba povedať, že GDPR sa podľa čl. 2 ods. 2 písm. c), nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v priebehu výlučne osobnej alebo domácej činnosti. Napríklad, ak by ste vy, ako súkromná osoba fotografovala ľudí na rodinnej oslave alebo na svadbe, za účelom vytvorenia súkromného fotoalbumu, nevznikajú vám žiadne povinnosti pri vytváraní ochrany osobných údajov a nemusíte sa zúčastnených ľudí pýtať, či ich môžete fotiť. Výnimku tvorí iba situácia, ak niekto dá jednoznačne najavo, že si neželá byť fotografovaný.

Je fotografia osobným údajom ?

Samotná fotografia podľa GDPR osobným údajom nie je. Osobným údajom sa stáva až vtedy, ak obsahuje údaj, ktorý znamená možnosť priamej, alebo nepriamej identifikácie osoby, a to najmä:

– meno a priezvisko osoby, dátum narodenia
– identifikačné číslo, rodné číslo, číslo občianského preukazu
– lokalizačné údaje (adresa)
– genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby
– údaje týkajúce sa zdravotného stavu osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby
– údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
– online identifikátor (IP adresa, cookies a pod.).

Ľudskou rečou, osobným údajom sa stáva fotografia až vtedy, ak je možné dotyčného na nej identifikovať. V praxi preto môžem zverejniť fotografiu kohokoľvek. Ak zverejním iba fotografiu, nejedná sa o osobný údaj. Ak zverejním fotografiu a napíšem, že je na nej Katka, tiež sa nejedná o osobný údaj. Katiek je na svete stovky. Ak však zverejním fotografiu s popisom Katka Nováková, už sa o osobný údaj ide, keďže je možné identifikovať, o ktorú Katku sa jedná. To isté platí o svadobných fotografiách. Svadobné fotografie bez mena nie sú osobným údajom. Albumy s označením Katka a Jožko, tiež nie sú osobným údajom. Album s označením Katka Nováková a Jožko Novák, by už osobným údajom boli.

Podujatia a verejné akcie
GDPR nijako nezasahuje alebo nebráni zhotovovať fotografie z verejných akcií a zverejňovať ich na internete. V tomto prípade totiž nie je možné z objektívnych dôvodov získať súhlas na spracovanie osobných údajov všetkých dotknutých osôb, vzhľadom na veľký (nelimitovaný) počet účastníkov akcie, či podmienky konania podujatia (otvorené a neohraničené verejné priestranstvo). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Samozrejme, následné použitie fotografií nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby, hlavne, ak dotknutej osobe bola zverejnením fotografie spôsobená ujma v osobnom, rodinnom alebo profesijnom živote. To upravuje Zákon o ochrane osobnosti v §11 až §16. Príkladom fotografie, ktorá by nemala byť zverejnená, môže byť napr. fotografia z koncertu, ktorá zachytáva opitých ľudí, diskreditujúca fotografia usvedčujúca z nevery a podobne.

Fotenie svadby a svadobní hostia
V prípade fotenia svadby externým fotografom (pre hosťa, ktorý fotí na súkromné účely, sa GDPR nevzťahuje), sa berie do úvahy tzv. oprávnený záujem. Znamená to, že existuje primerané očakávanie dotknutých osôb, že udalosť bude zdokumentovaná na fotografiách. To znamená, že ako svadobný hosť musíte brať do úvahy, že je dôvodný predpoklad, že svadba bude dokumentovaná fotografom, alebo kameramanom. V taktomto prípade znovu platí, že nie je potrebný súhlas všetkých zúčastnených hostí s fotografovaním. Znovu však platí, že fotograf nesmie zverejniť zábery, ktorými by bola spôsobená ujma na osobnom živote dotknutej osoby a fotografie obsahujúce identifikačné údaje osôb.

Fotografovanie detí a zverejňovanie na nástenkách školy
Aj keď si niektorí rodičia myslia inak, v súvislosti s vyhotovovaním fotografií detí a ich následným zverejnením vo vnútorných priestoroch škôl a školských zariadení, nie je potrebné získavať súhlas rodičov. V prípade zverejnenia fotografií napríklad na triednej nástenke alebo na chodbe školy možno rovnako, ako pri fotení svadby, uplatniť oprávnený záujem.

Fotenie osôb pri výkone verejného povolania
Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno fotografovať bez obmedzenia. Výkon verejných vecí nepodlieha ochrane súkromia a na fotografovanie v takom prípade nie je nikdy potrebné privolenie (napr. pri prejave politika, pri zákroku policajta, pri výkone práce moderátora, pri športovom výkone športovca na pretekoch, na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pod.).

Komerčná fotografia

K tomuto len úplne v krátkosti. Obrazové snímky akejkoľvek fyzickej osoby môžu byť vyhotovené alebo použité na reklamné účely len s privolením tejto osoby. Netreba si však mylne zamienať reklamné a žurnalistické účely.

Na záver treba dodať, že každý prípad je iný a vyžaduje individuálne posúdenie. Uvedené situácie sú len krátkym výťahom nariadenia EÚ a príslušných zákonov. V praxi je toho oveľa viac a v mnohých výkladoch sa nevedia jednoznačne zhodnúť ani samotní odborníci.

Zdroj:
epravo.sk
pravnenoviny.sk
starline.sk

Späť na blog